ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ

„Свободна зона - Видин” ЕАД, на основание чл. 14, ал. 5, т.2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с  чл.2.1 от Вътрешните правила за планиране и организиране на процедури за обществени поръчки и контрол на изпълнението на договори за обществени поръчки на „Свободна зона - Видин” ЕАД  и на основание чл.13 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала , организира процедура чрез публично обявление за избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ на услуга със следния предмет : „Избор на застрахователна компания”  за сключване на следните видове застрахователни договори:
 
 • Имуществена застраховка на ДМА, собственост на „Свободна зона - Видин” ЕАД;
 • Застраховка  - „Каско” на автомобилите, собственост на „Свободна зона - Видин” ЕАД, с включена клауза „Пътна помощ (автоасистанс)” за територията на Република България;
 • Застраховка „Трудова  злополука” на част от служителите на „Свободна зона - Видин” ЕАД;
 
 1. Описание на предмета на услугата:
            Предоставената от избраната за ИЗПЪЛНИТЕЛ застрахователна компания услуга ще включва сключването на застрахователни договори за срок от 1 /една/ година за следните видове застраховки:
 
 1. Имуществена застраховка на ДМА, собственост на „Свободна зона - Видин” ЕАД.  
1.1.1. Стойност на ДМА за застраховане в полза на „Свободна зона - Видин” ЕАД за период от 12 месеца :
 
 
ДМА
Застрахователна стойност в лева
Сгради:
2 108 604.06
 • Административна сграда
90 387.63
 • Производствени сгради
2 018 216.43
Машини, съоръжения и оборудване:
1 162 642.07
Транспортни средства без ДКН:
77 192.53
Офис обзавеждане
57 224.17
Компютърно обзавеждане
9 490.74
Стокови запаси
917.47
 
          1.1.2. Застраховка „Каско” на автомобилите, собственост на „Свободна зона - Видин” ЕАД, с включена клауза „Пътна помощ (автоасистанс)” за територията на Република България, за период от 12 месеца ;
 
Технически характеристики на превозните средства:
Транспортно средство
 
Обем на      двигателя в cm3
 
Дата на първа регистрация
 
Брой места
Шевролет Каптива
1991
15.07.2008
6+1
Мерцедес Бенц 316
2686
26.02.2002
15+1
Daewoo Tiko
796
02.07.1997
4+1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.3. Застраховка „Трудова злополука” за 5 лица /Пет/ от служителите на „Свободна зона - Видин” ЕАД за период от 12 месеца.
 
 
 
 
 
 
 1. Изискванията към услугата:
Заинтересованите участниците следва да представят предложения за сключване на застрахователни договори със следните минимални покрития:
3.1. Имуществена застраховка на ДМА, собственост на „Свободна зона - Видин” ЕАД e със следните покрития:
 
         3.1.1.Пожар (включително последиците от гасенето на пожара), експлозия или имплозия, удар от мълния, удар от летателен апарат или предмети, падащи от тях.
         3.1.2.Природни бедствия - буря, проливен дъжд, градушка, замръзване.
         3.1.3.Тежест от естествено натрупване на сняг или лед.
         3.1.4.Измокряне в резултат на авария от тръбни инсталации.
         3.1.5.Удар от ППС, непринадлежащо на застрахования или  на лицата, работещи при него, със застрахованото имущество. 
         3.1.6.Злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/.
         3.1.7.Земетресение – пълна загуба или частично увреждане на застрахованото имущество в следствие на риска земетресение.
         3.1.8.Наводнение
Счупване на стъкло, фиксирано на врати прозорци или др. рамкови конструкции, в резултат на покритите рискове.
       Възложителят не предвижда самоучастие при настъпване на щети вследствие посочените рискове в т. 3.1.1, т. 3.1.2, т. 3.1.3, т. 3.1.4, т. 3.1.5 и т. 3.1.6.
          в случай, че е предвидено безусловно самоучастие на ЗАСТРАХОВАНИЯ при настъпване на събитията посочени в т.3.1.7., самоучастието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не може да надвишава 2 % от застрахователната сума по посочената клауза.
         в случай, че е предвидено условно самоучастие на ЗАСТРАХОВАНИЯ при настъпване на събитията посочени в т.3.1.7., самоучастието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не може да надвишава 3 % от застрахователната сума по посочената клауза.
 
          в случай, че е предвидено безусловно самоучастие на ЗАСТРАХОВАНИЯ при настъпване на събитията посочени в т.3.1.8., самоучастието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не може да надвишава 1 % от застрахователната сума по посочената клауза.
 
       в случай, че е предвидено условно самоучастие на ЗАСТРАХОВАНИЯ при настъпване на събитията посочени в т.3.1.8., самоучастието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не може да надвишава 1,5 % от застрахователната сума по посочената клауза.
 
         3.2. Застраховка „Каско”, включваща всички рискове за автомобилите посочени в т.2.2., които могат да доведат до пълна или частична загуба на застрахованите МПС-та, с изключение на предвидените от застрахователя случаи, и с включена клауза „Пътна помощ (автоасистанс)” за територията на Република България.
 
         3.3. Застраховка трудова и битова злополука за 5 /пет/ от служителите на „Свободна зона - Видин” ЕАД, включваща трайна загуба на трудоспособност или смърт в резултат на трудова и битова злополука.
 
 
4.Изисквания към офертите:
 
         4.1. Офертите трябва да включват предложение за обхвата на застрахователните рискове, обща цена с включен данък върху застрахователната премия при еднократно и  при разсрочено плащане.
         4.2. Срокът на валидност на офертите да не бъде по–кратък от 60 /шестдесет/ дни от датата на подаване на офертата.
4.3. Офертите следва да се предоставят в деловодството на “Свободна зона - Видин” ЕАД на адрес:  гр. Видин, Северна Промишлена Зона в срок до 16 часа на 15.06.2015г. в запечатан непрозрачен плик, върху който да е отбелязано :
„Предмета на процедурата,наименованието на дружеството-кандидат, седалище и адрес на управление, телефон/и , факс, електронен адрес  и  служител за контакт”.
4.4. Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците предложения, които са представени в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.
4.5. Всеки участник представя само една оферта, в противен случай се отстранява от процедурата.
4.6. На оценяване подлежат оферти, които са подадени от надлежно упълномощени лица или от лица с представителна власт. 
 
5. Критерий за избор на изпълнител - „най – ниска цена” на общата стойност на застрахователната премия , с включен 2% ДЗП при разсрочено на две вноски  плащане, при спазени всички условия по т. 3, т. 4 и т.6.За направения избор всички участници , подали оферти , ще бъдат уведомени.
6.Процедурата може да се прекрати от законен представител на ВЪЛОЖИТЕЛЯ в следните случаи :
6.1.При отпадане на необходимостта от провеждането на процедура в резултат на съществена промяна в обстоятелствата
6.2.При установяване на нарушения при откриване и провеждане на процедурата,които не могат да бъдат отстранени,без това да промени условията,при които е обявена.
 
 
7.Необходими документи за участие в конкурса :
 
7.1. Всеки от кандидатите следва да представи :
 Заверени от участника  валидни копия от Удостоверение за актуално състояние, Лиценз за застрахователна дейност, пълномощно, когато лицето, подаващо документите е различно от управителя на застрахователното дружество ; Проект на договор – участникът следва да представи проект на договор,в който дабъдат отразени всички изисквания,съдържащи се в настоящатаобява,както и конкретните предложения на участника.
7.2.Време  и място за оглед, консултации и безплатно предоставяне на необходима документация – всеки работен ден от 10,00 до 12,00 и от 13,00 до 15,00 часа на територията на дружеството.Телефон за контакти – 094/602060 , или www.freezonevidin.bg/node/42
 
 
Obiava_29_05_15.doc
Obiava.pdf

Конкурс за „Избор на застрахователна компания”

З А П О В Е Д
 
№ 17 /15.04.2015г.
 
       На основание чл.14,ал.1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала,
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
 1. Обявявам конкурс  за Избор на застрахователна компания” за  следните видове застрахователни позиции :
 • Имуществена застраховка на ДМА, собственост на „Свободна зона - Видин” ЕАД;
 • Застраховка – живот:
 • Застраховка  - „Каско” на автомобилите, собственост на „Свободна зона - Видин” ЕАД, с включена клауза „Пътна помощ (автоасистанс)” за територията на Република България;
 • Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилите, собственост на „Свободна зона - Видин” ЕАД, с включен сертификат „Зелена карта” .
 • Застраховка „Трудова и битова злополука” на част от служителите на „Свободна зона - Видин” ЕАД;
 
 1. Описание на предмета на услугата:
            Предоставената от избраната за ИЗПЪЛНИТЕЛ застрахователна компания услуга ще включва сключването на застрахователни договори за срок от 1 /една/ година за следните видове застраховки:
 1. Имуществена застраховка на ДМА, собственост на „Свободна зона - Видин” ЕАД.  
2.1.1. Стойност на ДМА за застраховане в полза на „Свободна зона - Видин” ЕАД за периода 22.05.2015 г. – 21.05.2016 г.
 
ДМА
Застрахователна стойност в лева
Сгради:
2 108 604.06
 • Административна сграда
90 387.63
 • Производствени сгради
2 018 216.43
Машини, съоръжения и оборудване:
1 162 642.07
Транспортни средства без ДКН:
77 192.53
Офис обзавеждане
57 224.17
Компютърно обзавеждане
9 490.74
Стокови запаси
917.47
 
          2.2. Застраховка „Каско” на автомобилите, собственост на „Свободна зона - Видин” ЕАД, с включена клауза „Пътна помощ (автоасистанс)” за територията на Република България, за периода 22.05.2015 г. – 21.05.2016 г.;
 
Технически характеристики на превозните средства:
Транспортно средство
 
Обем на      двигателя в cm3
 
Дата на първа регистрация
 
Брой места
Шевролет Каптива
1991
15.07.2008
6+1
Мерцедес Бенц 316
2686
26.02.2002
15+1
Daewoo Tiko
796
02.07.1997
4+1
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилите, собственост на „Свободна зона - Видин” ЕАД за периода 22.05.2015 г. – 21.05.2016 г.
Транспортно средство
Обем на      двигателя в cm3
Дата на първа регистрация
Брой места
Шевролет Каптива
1991
15.07.2008
6+1
Мерцедес Бенц Спринтер
2686
26.02.2002
15+1
Daewoo Tiko
796
02.07.1997
4+1
Технически характеристики на превозните средства:
 
2.4. Застраховка „Трудова и битова злополука” за 5 лица /Пет/ от служителите на „Свободна зона - Видин” ЕАД за периода 22.05.2015 г. – 21.05.2016 г.
 
2.7. Застраховка живот за 10 лица /Десет/ от служителите на „Свободна зона - Видин” ЕАД. Застрахователна сума на едно лице е 2000 лв. /Две хиляди лева./  за периода 22.05.2015 г. – 21.05.2016 г.
 
 1. Изискванията към услугата:
Заинтересованите участниците следва да представят предложения за сключване на застрахователни договори със следните минимални покрития:
3.1. Имуществена застраховка на ДМА, собственост на „Свободна зона - Видин” ЕАД със следните покрития:
 
         3.1.1.Пожар (включително последиците от гасенето на пожара), експлозия или имплозия, удар от мълния, удар от летателен апарат или предмети, падащи от тях.
         3.1.2.Природни бедствия - буря, проливен дъжд, градушка, замръзване.
         3.1.3.Тежест от естествено натрупване на сняг или лед.
         3.1.4.Измокряне в резултат на авария от тръбни инсталации.
         3.1.5.Удар от ППС, непринадлежащо на застрахования или  на лицата, работещи при него, със застрахованото имущество. 
         3.1.6.Злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/.
         3.1.7.Земетресение – пълна загуба или частично увреждане на застрахованото имущество в следствие на риска земетресение.
            3.1.8.Наводнение
Счупване на стъкло, фиксирано на врати прозорци или др. рамкови конструкции, в резултат на покритите рискове.
       Възложителят не предвижда самоучастие при настъпване на щети вследствие посочените рискове в т. 3.1.1, т. 3.1.2, т. 3.1.3, т. 3.1.4, т. 3.1.5 и т. 3.1.6.
          в случай, че е предвидено безусловно самоучастие на ЗАСТРАХОВАНИЯ при настъпване на събитията посочени в т.3.1.7., самоучастието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не може да надвишава 2 % от застрахователната сума по посочената клауза.
         в случай, че е предвидено условно самоучастие на ЗАСТРАХОВАНИЯ при настъпване на събитията посочени в т.3.1.7., самоучастието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не може да надвишава 3 % от застрахователната сума по посочената клауза.
 
 
          в случай, че е предвидено безусловно самоучастие на ЗАСТРАХОВАНИЯ при настъпване на събитията посочени в т.3.1.8., самоучастието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не може да надвишава 1 % от застрахователната сума по посочената клауза.
 
       в случай, че е предвидено условно самоучастие на ЗАСТРАХОВАНИЯ при настъпване на събитията посочени в т.3.1.8., самоучастието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не може да надвишава 1,5 % от застрахователната сума по посочената клауза.
            3.2. Застраховка „Каско”, включваща всички рискове за автомобилите посочени в т.2.2., които могат да доведат до пълна или частична загуба на застрахованите МПС-та, с изключение на предвидените от застрахователя случаи, и с включена клауза „Пътна помощ (автоасистанс)” за територията на Република България.
            3.3. Застраховка „Гражданска отговорност” за  посочени в т.2.3 автомобили следва да покрива отговорността на застрахованите за причинените от тях неимуществени и имуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и използването на моторни превозни средства и допълнителна клауза по отношение на автобус „Мерцедес Бенц  316 Спринтер”, включваща застраховка злополука на лицата в МПС в размер на …… /………/  лева. За посочените два автомобила в т. 2.3 да бъде включен сертификат „Зелена карта”.
 
Забележка: Злополука на лицата в МПС може да бъде предложена и към застраховка „Каско”.
 
            3.4. Застраховка трудова и битова злополука за …. /……../ от служителите на „Свободна зона - Видин” ЕАД, включваща трайна загуба на трудоспособност или смърт в резултат на трудова и битова злополука.
         3.5. Застраховка живот.
 
 1. Изисквания към офертите:
 
         4.1. Офертите трябва да включват предложение за обхвата на застрахователните рискове, обща цена с включен данък върху застрахователната премия при еднократно и  при разсрочено плащане.
         4.2. Срокът на валидност на офертите да не бъде по–кратък от 60 /шестдесет/ дни от датата на подаване на офертата. Изключениe се допуска единствено за Застраховка „Гражданска отговорност”.
4.3. Офертите следва да се предоставят в деловодството на “Свободна зона - Видин” ЕАД на адрес:  гр. Видин, Северна Промишлена Зона в срок до 16 часа на 05.05.2015г. в запечатан непрозрачен плик, върху който да е отбелязано :
предмета на процедурата,наименованието на дружеството-кандидат, седалище и адрес на управление, телефон/и , факс, електронен адрес  и  служител за контакт.
4.4. Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците предложения, които са представени в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.
4.5. Всеки участник представя само една оферта, в противен случай се отстранява от процедурата.
4.6. На оценяване подлежат оферти, които са подадени от надлежно упълномощени лица или от лица с представителна власт.  
 
5. Критерий за избор на изпълнител - „най – ниска цена” на общата стойност на застрахователната премия , с включен 2% ДЗП при разсрочено на две вноски  плащане, при спазени всички условия по т. 3, т. 4 и т.6.За направения избор всички участници , подали оферти , ще бъдат уведомени.
 
6.Необходими документи за участие в конкурса :
 
6.1. Всеки от кандидатите следва да представи : Заверени от участника  валидни копия от Удостоверение за актуално състояние, Лиценз за застрахователна дейност, пълномощно, когато лицето, подаващо документите е различно от управителя на застрахователното дружество ; Проект на договор – участникът следва да представи проект на договор,в който дабъдат отразени всички изисквания,съдържащи се в настоящатаобява,както и конкретните предложения на участника.
6.2.Време  и място за оглед, консултации и безплатно предоставяне на необходима документация – всеки работен ден от 10,00 до 12,00 и от 13,00 до 15,00 часа на територията на дружеството.Телефон за контакти – 094/602060 , или www.freezonevidin.bg/node/42
 
 1. Изпълнението на заповедта възлагам на комисия в състав :
 
 1. Адв.Кирил Груев     - председател ;
 
Членове :
 
 1. Лидия Капитанова - гл.счетоводител
 2. Мирела Томова     - зав.”Търг.договори” и „Личен състав”
 
Назначените длъжностни лица следва в срок до:
 • 17.04..2015 г. да публикуват на интернет страницата на ”Свободна Зона Видин ” Е АД  и в 1 ежедневник текста на обявата;
 
 • 05.05.2015 г. до 16:00 часа да съберат изпратените от кандидатите оферти;
 
 • 08.05.2015 г. от 10:30 часа да разгледа и оцени събраните оферти и представи протокол с предложение за избор на класирания на първо място кандидат.
 
 
 1. Процедурата може да се прекрати от законен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в следните случаи:
 
8.1. При отпадне на необходимостта от провеждането на процедура в резултат на съществена промяна в обстоятелствата;
8.2. При установяване на нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена.
 
 
 
                                               ИЗП. ДИРЕКТОР     
                                                                                                                                 

                                                                               /Л.Цветанов/

 
Zapoved_15_04_15.doc
Zapoved_15_04_15.pdf

Съобщение за корекция

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   З А   К О Р Е К Ц И Я
 
Във връзка с отправена покана /обява/ за набиране на оферти за избиране на изпълнител за предоставяне на финансови услуги
 
за корекция.doc

Методика във връзка с обявата за набиране на изпълнител за предоставяне на финансови услуги

metodika_objava_feb_2014.doc

Обява за избиране на изпълнител за предоставяне на финансови услуги

objava_feb_2014.doc

П Л А Н за приемане и обработване на отпадъците - 2013

П Л А Н
за приемане и обработване на отпадъците
на Пристанище за обществен транспорт с регионално значение “Безмитна зона – Видин “
Л А Н ЗА ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2013.doc