За нас

Областният съвет по наркотични вещества-Видин е създаден през 2001 год в изпълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Членове на ОСНВ са представители на държавни и общински структури и неправителствени организации: областна администрация, общинска администрация, ОДМВР, съд, прокуратура, следствие, РИОКОЗ, РЦЗ, РИО на МОН, Регионална митническа дирекция, МКБППМН, Детска педагогическа стая, психодиспансер при МБАЛ "Св.Петка", ЦСМП, Д"РРЕПХД" при община Видин, статистика, Общински съвет – ПК "СДЗ", РЗБОП, Д "СП", ТД "БТ", Отдел "Закрила на детето", ДАМС-Видин, Видинска Света Митрополия и БЧК.

ОСНВ разработва, осигурява и координира изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества в община Видин.

През 2003 година към Съвета е създаден Превантивно информационен център (ПИЦ).
Превантивно информационният център осъществява превантивни дейности и програми, както и събира, съхранява, и анализира информацията на общинско равнище.
През 2008 година беше учреден Младежки съвет по наркотични вещества (МСНВ).
 Членове на МСНВ са ученици-лидери-представители на всички видински училища, заявили лично желанието си да се включат активно в борбата срещу въвличането на нови хора в употребата и злоупотребата с наркотици. С дейността си Младежкият съвет по наркотични вещества утвърждава ролятя на младежките организации като посредници при  реализиране Програмата и Плана за действие на Областния съвет по наркотични вещества.