Анализи

 

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ-ДЕКЕМВРИ-2010
ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
СРЕД УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВИДИН

Общинският съвет по наркотичните вещества във Видин, съвместно с Младежкия съвет по наркотичните вещества, проведе анкетно проучване сред учениците от осми и дванадесети клас. В анкетирането участваха доброволно и анонимно 461 ученици. От тях 252 от осми клас и 209 от дванадесети клас. Общо 224 момичета и 237 момчета. Целта на изследването е да се направи оценка на проблема, като получената информация да бъде използвана за съставяне на актуална и ефективна програма за превенция.
Анализът на резултатите показва, че по-голямата част от учениците - близо две трети - са опитвали да пушат цигари.
Подробният анализ показва, че момчетата до осми клас изпробват цигари по-малко от връстничките си, докато в по-късна възраст интересът им към цигарите се засилва спрямо този на момичетата.
В дванадесети клас процентът на изпробвалите тютюн сред двата пола се изравнява - около 80% вече са изпробвали да пушат.
Като цяло около една четвърт от популацията стават зависими от тютюна още в ученическа възраст.
Развитието на зависимостта е пропорционално на броя на изпробващите. В осми клас зависимите момичета са повече от зависимите момчета, докато в дванадесети клас броят на зависимите момчета леко надвишава този на момичетата.
В осми клас момичетата, които пушат, са два пъти повече от момчетата-пушачи. В дванадесети клас процентът на пушачките се увеличава 2.5 пъти, а на пушачите 5 пъти. Така в дванадесети клас пушат над 44% от момчетата и над 41% от момичетата.
Най-често учениците пушат между 5 и 20 цигари на ден. Една трета от пушачите изпушват около 5 цигари дневно и друга една трета - около един пакет.
Дозата 5 цигари на ден е най-характерна за осмокласничките. Момчетата в дванадесети клас изпушват най-често около една кутия дневно.
Ясно се открояват две еднакво големи вълни на експериментиране с тютюн - между десет и четиринадесет години и между четиринадесет и осемнадесет години.
Причините, които учениците най-често посочват за запалване на първата цигара, са както за другите психоактивни вещества: „от любопитство” и „за компания”. Голяма част от пушачите са посочили  по няколко причини за започване. По-категорично определят причината за пропушването си момчетата, а най-трудно - дванадесетокласничките.
Повече от половината пушачи в ученическа възраст правят опити да спрат цигарите.
До осми клас и двата пола полагат еднакви усилия за отказване на тютюнопушенето. Към дванадесети клас момичетата рязко засилват опитите, докато момчетата леко отслабват желанието си да се откажат от навика да пушат.
Единични или многобройни, опитите за отказване от тютюнопушене са явно безуспешни. Логично, в ученическа възраст, единичните опити са най-голям процент.
Най-много единични опити за отказване на цигарите правят момичетата в осми клас, като в дванадесети клас увеличават усилията си. При момчетата възрастта няма влияние върху броя на опитите за отказване от тютюнопушене.
Повече от половината пушачи заявяват, че дори да са знаели какви са последствията за здравето, биха пропушили. Това говори, че в ученическа възраст запазването на здравето като ценност се оказва второстепенен мотив. Посягането към цигарите е акт, който се ръководи от такива мотиви като любопитство, принадлежност към групата или става на подсъзнателно ниво. Все пак 47% от учениците казват, че не биха пропушили, ако знаят вредите за здравето от тютюнопушенето. Тези факти трябва да се имат предвид при изготвянето на превантивна програма. Знанието за вредите от цигарите върху здравето би повлияло най-много на момичетата от осми клас, а най-малко - на момчетата от дванадесети клас.                                                                                                                                            
Само 18% от всички анкетирани нямат в семейството си пушачи. За сравнение: такъв е и процентът на дванадесетокласниците, които не са опитвали цигара (стр. 2, табл. 1).   Ако сравним нивото на тютюнопушене в семейството, ще забележим, че то не се е променило от четири години насам: В една трета от семействата има по един пушач, в около 30% - двама, около 18% са семействата на непушачите. Единствено се чувства спад с 5-6% на семействата с повече от двама пушачи, за сметка на незначителни разлики в останалите групи.
Приятелката или приятелят на повече от една трета анкетирани са пушачи.
По-голямата част от учениците прекарват времето си с приятели сред цигарен дим.
Само 9% от учениците не знаят или не искат да знаят, че пушенето е вредно.
Отново момчетата от дванадесети клас проявяват най-голяма безотговорност към здравето.
62% от анкетираните подкрепят забраната за тютюнопушенето на обществени места. Това говори, че около 11% от непушачите са толерантни към пушенето и нямат нищо против да стоят в компанията на пушачи.
Най-слаба подкрепа среща пълната забрана на тютюнопушенето от дванадесетокласниците - 46%, а най-силно подкрепят забраната момичетата от осми клас - 73%.

 
 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ-ВИДИН 2008 за ученици

Изследователски екип от Областен съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости-Видин, по поръчка на Национален център по наркомании-София проведе проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи сред учениците в град Видин. Целта на изследването е идентифициране на рисковите фактори и поведения, за да се подпомогне оформянето на адекватна картина на социално значими проблеми.
Анкетата е ДОБРОВОЛНА и АНОНИМНА. Получената информация ще бъде оповестена само в обобщен вид, никой извън изследователския екип няма да види или разбере конкретните отговори - те няма да бъдат използвани за нищо друго, освен за целите на изследването.

Изтеглете пълното проучване с въпросите и процентите от тук.

АНАЛИЗ НА АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ „ВИДИН’08”

Анкета „Видин’08” бе проведена в 7 училища, 77 паралелки - доброволно и анонимно бяха анкетирани 1600 ученика, от които 926 момичета и 674 момчета на възраст от 15 до 19 години.
Целта на изследването е идентифициране на рисковите фактори и поведения, което да ни насочи към оформянето на достатъчно адекватна обобщена картина на засегнатите социално значими проблеми.

АНАЛИЗ НА ВЪПРОСИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕМЕЙНАТА СРЕДА

Въпреки, че само 1.9% живеят предимно сами, едва 31% отговарят, че никога не изпитват чувство на самота. Спрямо 2005г. този показател е нарастнал с 5.8%. Това говори за вътрешна отчужденост на младите от родители и близки.
Тревожен е и факта, че една трета от учениците - 29.89% влизат най-често в конфликт с родителите си и много по-малка част - 2.23% с възрастни извън семейството.

АНАЛИЗ НА ВЪПРОСИТЕ, СВЪРЗАНИ С УЧИЛИЩНАТА СРЕДА

Голяма част от учениците желаят и смятат, че трябва в училище да се говори открито по въпросите, свързани с: употреба на наркотици - 84.63%, безопасен секс - 83.06%, насилието в живота - 82.75% , употреба на алкохол - 72.81%, тютюнопушене - 73.44%.
Най-голям процент от анкетираните разговарят по въпросите за употреба на наркотици със: съученици и приятели - 76.25 %, родители - 67.25%, учители и педагогически съветници - 44.63%. Спрямо аналогичната анкета от 2005г., броят на учениците, които споделят проблемите с родители, учители и педагогически съветници е нараснал.
Освен това, 18.25% смятят, че по-голяма част от съучениците им вече са опитвали някакъв наркотик.
Анкетното проучване показва, че 19.4% ученици отсъстват над 5 дни от училище не по болестни причини.
Все повече ученици преценяват, че употребата на наркотици е проблем за тяхното училище - 52.94% спрямо 48.10% през 2005г.

АНАЛИЗ НА ВЪПРОСИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРИЯТЕЛСКИЯ КРЪГ

79.88% смятат, че приятелите им не биха одобрили евентуална употреба на наркотици и ще се опитат да ги убедят да спрат.
На 37.56% от учениците им е предлагана дрога, като 2.19% от тях са били принуждавани за това.
Приемането на наркотици става най-често на купони, като 10.25% от анкетираните  твърдят, че това става често.

АНАЛИЗ НА ВЪПРОСИТЕ, ЗАСЯГАЩИ УПОТРЕБАТА НА ЦИГАРИ, АЛКОХОЛ И ДРУГИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Редовни пушачи /ежедневно или почти ежедневно/ са 29.81%, а 32.75% посочват, че са пушили цигара на същият ден от анкетирането. В сравнение с 2005г. - съответно 37.00% и 40.80%.
Никога не са пушили 37.31%. 2005г. са били 31.10%. Останалите влизат в групата на нередовните пушачи.
Проучването показва, че 46.10% запалват първата си цигара преди 13 годишна възраст. 2005г. са били 57.90%.
Около половин пакет цигари дневно пушат 12.44%, 8.50% - един пакет дневно, повече от един пакет дневно - 1.75%. 2005г. - съответно 16.50%, 9.70% и 1.75%.
Без лекарско предписание много малка част от учениците употребяват сънотворни - 94.5% посочват, че никога не правят това.
Същото важи и за транквилизаторите - 92.00% никога не са употребявали без лекарско предписание. За антидепресантите процентът е 96.56%.
Горепосочените психоактивни вещества ежедневно или почти ежедневно се използват от 1.5% от анкетираните.
Когато става въпрос за комбинация от психоактивни вещества и алкохол, процентът нараства: 3.81% за последните 30 дни и 2.38% за последните 12 месеца.
Алкохолът е най-често употребяваното психоактивно вещество - 43.65% са изпили първото си питие /чаша или бутилка/ преди 13 годишна възраст. 2005г. - 34.40%.
През последните 30 дни 73.38% са употребявали алкохол. 2005г. - 76.40%
На 16.06% често им се случва да се напият, на 53.25% им се е случвало по няколко пъти. 2005г. - 20.50% и 56.00%. Само на 30.69% никога не им се е случвало да се напият. 2005г. - 22.50%.
Най-често употребяваният алкохол е бирата - 31.63% и концентратите - 25.51%. 7.13% нямат предпочитания - пият всичко. 5.5% не пият алкохол.
Най-много проблеми във връзка със злоупотребата с алкохол учениците имат в семейството - 24.91%, след това с приятелите - 21.27%. 2005г. - съответно 17.80% и 15.30%.   Проблеми с полицията са имали 10.35%, а здравни - 13.88%. 2005г. - съответно 8.80% и 13.88%. 
През последните 30 дни учениците са употребявали повече от 2-3 пъти: марихуана - 4.00%, хашиш - 1.00%, амфетамини - 0.69%. За сравнение с 2005г., съответно 3.5%, 0,5%, 0,6%.
За последните 12 месеца процента на употреба на марихуана е 5.56%, на хашиш - 1.31%, на амфетамини - 1.50%. За сравнение с 2005г., съответно 5.8%, 0,7%, 1,0%.
Изобщо през живота си марихуана са опитвали 6.50%, хашиш - 1.63%, амфетамини - 1.63%, хероин - 0.13%. За сравнение с 2005г., съответно 9.5%, 2.1%, 1,7%, 1.5%.

АНАЛИЗ НА ВЪПРОСИТЕ,  СВЪРЗАНИ С ИНФОРМИРАНОСТТА И НАГЛАСИТЕ, ОТНОСНО УПОТРЕБАТА НА ДРОГИ И ДРУГИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Анкетното проучване показва, че учениците във Видин са добре запознати с видовете наркотични вещества - 71.63% знаят какво е марихуана, 73.44% - какво е хероин. Информация за дрогите получават на първо място от тематични филми - 21.94%, от разкази на приятели - 16.12%, от родители - 13.46%, от специализирани лекции и семинари - 11.57%.
Според 84.00% от анкетираните, употребата на наркотици е проблем за страната ни, според 66.75% - за града ни, според 52.94 % - за училището им. 2005г. - съответно 84.10%, 76.80% и 48.10%.
Мерките, които те смятат, че трябва да бъдат взети са: строги закони за производителите и разпространителите на наркотици - 61.13% от участниците.
Учениците категорично не приемат употребата на наркотици - 65.13%, пушенето - 19.88% и пиенето - 8.75%. 2005г. - съответно 73.70%, 15.50% и 7.50%.

АНАЛИЗ НА OТВОРЕНИТЕ ВЪПРОСИ

Най-често употребяваните думи и фрази са:
- „беззаконие”, „законите да са еднакви за всички”, „голяма вина имат органите, следящи за реда”, „да се правят чести проверки в заведенията и дискотеките”, „да има строги мерки към наркодилърите”.....
Също и:
- „ да се говори открито за проблемите”, „да се говори повече за вредите при употреба на наркотици”, „на този проблем да се обръща голямо внимание от страна на обществото”.....
Още:
- „наркоманите не трябва да бъдат изолирани”, „нужни са много внимание и грижи”, „да се направят още лечебни и рехабилитационни центрове за зависими”, „зависимите са хора”, „зависимите заслужават помощ”....
За съжаление има и такива мнения:
- „хората, които пушат марихуана не са наркомани”, „да се легализира марихуаната”, „всеки си има причина за да започне”....
Някои ученици са разказали за конкретни случаи с техни приятели, съученици, съседи.
В повечето мнения личи загриженост към проблема.

ИЗВОДИ

Учениците имат желание и смятат, че трябва в училище да се говори открито по въпросите, свързани с употребата на наркотици, безопасен секс, насилието в живота, здравословния начин на живот.
По въпроса за наркотиците, най-много споделят със съученици и приятели. Голям процент от участниците в анкетата смятат, че съучениците им не биха одобрили евентуална употреба на наркотици и биха се опитали да ги спрат. Затова провеждането на превантивна интервенция би било добре да става на принципа връстници обучават връстници.
Приемането на наркотици става най-често на купон. Вниманието на превенцията трябва да се насочи към осмисляне на свободното време - спорт, музика, рисуване. Когато растат със самочувствие, висока самооценка и ангажименти, младите хора по-лесно ще кажат „не” на алкохола, цигарите, дрогата. Превантивната интервенция ще бъде по-ефективна, когато се провежда чрез интерактивно обучение, обучение на лидери и лидерски групи. Само информация не е достатъчна, т.е. видове, ефект и вредни последици от веществата. Но съчетана с тренингово обучение с послания за здравословен начин на живот, овладяване на гнева, изграждане на личността и провеждано с любов от квалифициран екип, ще повиши информираността и правилния избор на учениците.    
От всички психоактивни вещества най-тежко е положението с употребата на алкохол и тютюн, следвани от марихуана и хашиш. През 2001г. 20.44% от анкетираните заявяват, че са пробвали марихуана. Редовно употребяващи не са отчетени, докато през 2008г. проучването показва, че 5.56% от анкетираните употребяват марихуана редовно. Употребата на хероин не е нараснала. Не се забелязва покачване и на употребата на марихуана в сравнение с аналогичната анкета от 2005г. /5.80%/. Може да се предположи, че това се дължи и на намаленото търсене вследствие усилената превенция във всички училища в града.
     
Данните от анализа ще бъдат използвани за съставяне на Плана за действие-2009г. към Общинската Програма за превенция 2007-2010г. на ОСНВ-Видин.

 

 Експозиция на пасивното тютюнопушене на деца на възраст от 2 до 7 години

Превантивно-информационният център по наркомании към Областния съвет по наркотични вещества-Видин проведе проучване през месец септември 2008 г. в 14 детски заведения на територията на общината, като обхвана 909 участници – т.е. доброволно и анонимно бяха анкетирани родители на деца от 2 до 7 годишна възраст.
Целта на проучването бе да се установи нивото на тютюневата експозиция в жилищата на децата от тази възрастова група. Същото проучване беше направено през месец май на 2004 година. Това ни даде възможност да сравним получените резултати:

Сравнителен анализ 2004 – 2008 г. на Анкетното проучване на пасивното тютюнопушене при деца от 2 до 7 години

1. През 2008 г. в една трета от проучените семейства – 33% има по двама пушачи, същият е бил процентът им и през 2004 г.; през 2008 г. в 34% от семействата има по един пушач, през 2004 г. по един пушач има в 31% от анкетираните семейства т. е. 3% повишение; през 2008 година семействата, в които няма нито един пушач, са се увеличили само с 1% - 24%, през 2004 г. те са били 23%; през 2008 г. в 3% от анкетираните семейства има повече от трима пушачи, през 2004 г. те са били 4%, намалението е само с 1%.

2. 21% от пушачите през 2008 година нямат желание да откажат цигарите, а през 2004 те са били 20%.

3. От анкетираните през 2008 година родители 91% са запознати със здравните последици от пасивното тютюнопушене, през 2004 г. те са били с 2% повече – 93%.

4. През 2008 г. 25% от пушачите в семействата заявяват, че могат веднага да се откажат от цигарите, през 2004 г. те са били със 7% повече – 32%.

5. 26% от от родителите – непушачи през 2008 г.  забраняват на гостите си да пушат, през 2004 г. те са били с 4% по-малко – 22%.

6. През 2008 г. в 11% от семействата се пуши в помещението, където престояват децата им, а през 2004 г. тези семейства са с 1% по-малко – 10%; през 2008 г. в 21% от семействата се пуши само понякога в помещението, където престояват децата им , а през 2004 г. се е пушело само в 23% от анкетираните семейства; в анкетите и от 2004 г., и от 2008 г. в 67% от семействата  не се пуши в помещението, където престояват децата им.

7. През 2008 г. 4% от родителите смятат, че престоят в задимено помещение не носи рискове за здравето на детето им, през 2004 г. те са били с 1% повече – 5%; 8% от родителите през 2008 г. не могат да преценят опасността за здравето на детето си, през 2004 г. те са били 10%; 87%  през 2008 г. знаят, че престоят в задимено помещение уврежда детското здраве, през 2004 г. те са били 85%.

8. През 2008 г. и през 2004 г.  децата, боледували от астма, бронхит или възпаление на ухото, са 12%. В семействата на  81% от боледуващите деца има поне един пушач, само 19% от боледуващите деца живеят в семейства, в които не се пуши.

9. През 2008 г. 7% от анкетираните родители смятат, че е редно да се пуши в присъствие на детето, през 2004 г. те са били с 1% по-малко – 6%; през 2008 г. 10% не са мислили редно ли е да се пуши в присъствието на децата им, а през 2004 г. те са били с 6% по-малко – 4%;  84% от анкетираните през 2008 г. родители смятат, че не е редно да се пуши в присъствието на децата, през 2004  г. те са били с 6% повече – 90% .

След направения сравнителен анализ между данните, получени през 2004 и 2008 година, се установи намаляване броя на тези родители, които смятат, че веднага могат да се откажат от цигарите. Намалява и процентът на тези, които смятат, че не трябва да се пуши в присъствието на децата. Голям процент от родителите заявяват, че са запознати със здравните последици от пасивното тютюнопушене. Смущаващ е фактът, че техният процент е намалял с 3% спрямо 2004 г. Макар и малък този процент, поражда въпроси: Достатъчно добре ли са запознати с опасностите от пасивното тютюнопушене? Осъзнават ли родителите своите отговорности по отношение здравето на собствените си деца?