ПРАВИЛНИК

 

 

ПРАВИЛНИК 
за 
организацията и дейността на
Общински съвет по наркотичните вещества  Видин


1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
чл. 1. С този правилник се урежда организацията и дейността на Общинския съвет по наркотичните вещества - Видин (ОбСНВ), наричан по нататък "Съвета".
чл. 2. Организацията и дейността на Съвета се определя с Правилника за организация и дейността на Националния съвет по наркотични вещества (чл.15, ал.1 от ЗКНВП).
чл. 3.  ОбСНВ - Видин:
(1) разработва, осигурява и координира изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотичните вещества в община Видин;  
(2) създава превантивно-информационен център, като звено на общинско равнище;
(3) предлага чрез кмета на община Видин проектa за бюджет за осигуряване на средства за провеждане на общинската политика в тази област.
чл. 4. При осъществяване на своите функции Съветът си сътрудничи и обменя информация с други институции и организации.
чл.  5. ОбСНВ се финансира със средства от държавния бюджет чрез общинския бюджет.
чл. .6. Изготвя предложения, за обсъждане в общинския съвет, които имат отношение към борбата със злоупотребата с наркотични вещества и наркотрафика.
чл. 7. В края на всяка година Съветът отчита дейността си пред Националния съвет по наркотичните вещества и пред Общинския съвет.
2. ИЗБОР И СТРУКТУРА НА СЪВЕТА
чл. 7. Съветът е колективен орган, определен с решение на общинския съвет.
чл. 8. ОбСНВ се състои от председател, секретар и членове.
чл. 9. ОбСНВ избира от своя състав Експертен съвет, като помощен орган за организация на своята дейност в състав: Председател - председателя на ОбСНВ и членове - секретаря на ОбСНВ и трима, избрани с решение на съвета негови членове.   
чл. 10. (1) Членове на ОбСНВ са представители на държавни и общински структури и неправителствени организации: областна администрация, общинска администрация, ОД МВР, съд, прокуратура, следствие, РЗИ, РЗОК, РИО, митническо бюро, психиатрично отделение в МБАЛ"Св.Петка", териториално статистическо бюро, Общински съвет,  дирекция „Социално подпомагане”, дирекция „Бюро по труда” ,  БЧК, Видинска света Митрополия.
(2) В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, в заседанията на Съвета могат да се включат и председатели на общинските комисии по наркотичните вещества по чл. 23 (1) от Правилника за дейността на Националния съвет по наркотичните вещества,  както и неправителствени и други организации.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА
чл. 11. ОбСНВ се представлява от неговия председател, който ръководи заседанията и цялостната работа на Съвета.
чл. 12. При отсъствие на председателя на Съвета неговите функции се изпълняват от определен от него заместник.
чл. 13. (1) Съветът е постоянно действащ орган, който провежда най-малко 4 редовни заседания в годината.
(2) Заседанията на Съвета се свикват от неговия председател.
(3) Съветът може да проведе извънредно заседание по инициатива на всеки от членовете му.
(4) Всяко заседание се провежда по дневен ред, изготвен от секретаря, който се изпраща на членовете на Съвета най-малко 3 дни преди заседанието.
чл. 14. (1) Заседанията на съвета се считат за редовни, ако присъстват не по-малко от половината от членовете му.    
(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание.
чл. 15. (1) Решенията на Съвета се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Съвета.
(2) По предложение на всеки от членовете му Съветът може да реши по конкретен въпрос да се проведе тайно гласуване.
чл. 16. За всяко заседание се води протокол, към който се прилагат и документите, които са били предмет на обсъждане от Съвета.
4. ПРЕВАНТИВНО ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
чл. 17. (1) Превантивно информационният център осъществява превантивни дейности и програми, както и събира, съхранява и анализира информацията на общинско равнище, която е необходима за изготвянето, осъществяването и координирането на програмите по чл.3, ал.1.
(2) Превантивно информационният център подпомага ОбСНВ при изготвянето и предоставянето на информация във връзка с дейността му по чл.3, ал.1 до Националния съвет по наркотичните вещества.
(3) При изпълнението на националната политика превантивно информационният център се ръководи методически от Националния съвет по наркотичните вещества чрез Националния център по наркомании към МЗ.
(4) При изпълнение на програмите по чл.3, ал.1 за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества превантивно информационния център се ръководи и контролира от Общинския съвет по наркотичните вещества
5. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§  1. Правилникът влиза в сила от деня на приемането му.
§ 2. Измененията и допълненията на Правилника се приемат от Общински съвет-Видин, въз основа на решения на Общинския съвет по наркотичните вещества.


Съгласно параграф 94 от Предходни и заключителни разпоредби на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, през 2010 година Областните съвети по наркотичните вещества в общините, които са административни центрове на области, продължават да осъществяват дейността си и се преименуват в общински съвети по наркотичните вещества.


 

Постановление № 136 от 05 юни 2006г. за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на националния съвет по наркотичните вещества, приет с постановление № 10 на Министерския съвет от 2001г. (ДВ, бр.8 от 2001г.)Обн. ДВ. бр.49 от 16 Юни 2006г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 3 т. 12 се изменя така:
"12. председателят на Държавната агенция за младежта и спорта."
§ 2. Раздел IV се изменя така:
"Раздел IV
Съвети по наркотичните вещества
Чл. 15. (1) Създават се областни съвети по наркотичните вещества в общините, чиито административни центрове са административни центрове на области.
(2) Областният съвет по наркотичните вещества е колективен орган, който се състои от председател, секретар и членове.
(3) Председателят, секретарят и членовете на областния съвет по наркотичните вещества се определят с решение на общинския съвет.
(4) В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, в заседанията на съвета могат да участват и председатели на общинските съвети по наркотичните вещества по чл. 23 в общините от съответната област, както и представители на неправителствени и други организации.
Чл. 16. (1) Областният съвет по наркотичните вещества се представлява от неговия председател, който ръководи заседанията и цялостната работа на съвета.
(2) При отсъствие на председателя на съвета неговите функции се изпълняват от определен от него заместник.
Чл. 17. (1) Съветът е постоянно действащ орган, който провежда най-малко 4 редовни заседания в годината.
(2) Заседанията на съвета се свикват от неговия председател.
(3) Съветът може да проведе извънредно заседание по инициатива на всеки от членовете му.
(4) Всяко заседание се провежда по дневен ред, изготвен от секретаря, който се изпраща на членовете на съвета най-малко 3 дни преди заседанието.
Чл. 18. Заседанията на съвета се считат за редовни, ако присъстват не по-малко от половината от членовете му. При липса на кворум се насрочва ново заседание.
Чл. 19. (1) Решенията на съвета се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите членове на съвета.
(2) По предложение на всеки от членовете му съветът може да реши по конкретен въпрос да се проведе тайно гласуване.
Чл. 20. За всяко заседание се води протокол, към който се прилагат и документите, които са били предмет на обсъждане от съвета.
Чл. 21. (1) Областните съвети по наркотичните вещества:
1. разработват, осигуряват и координират изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества в общините, чиито административни центрове са административни центрове на области;
2. създават превантивни информационни центрове като звена на общинско равнище;
3. предлагат чрез кмета на съответната община проекта на бюджет за осигуряване на средства за провеждане на общинската политика в тази област.
(2) При осъществяване на своите функции областните съвети по наркотичните вещества си сътрудничат и обменят информация с други институции и организации.
(3) Областните съвети по наркотичните вещества се финансират със средства от държавния бюджет чрез общинските бюджети.
Чл. 22. (1) Националният съвет по наркотичните вещества координира и контролира дейността на областните съвети по наркотичните вещества.
(2) В края на всяка година областните съвети по наркотичните вещества отчитат дейността си пред Националния съвет по наркотичните вещества и пред общинския съвет.
Чл. 23. Общинските съвети на общините, чиито административни центрове не са административни центрове на области, могат да създават общински съвети по наркотичните вещества и да финансират дейността им за сметка на местни данъци и такси и други собствени приходи.
Чл. 24. Общинските съвети по наркотичните вещества разработват правила за своята работа, които се приемат от общинския съвет.
Чл. 25. (1) Превантивните информационни центрове осъществяват превантивни дейности и програми, както и събират, съхраняват и анализират информацията на общинско равнище, която е необходима за изготвянето, осъществяването и координирането на програмите по чл. 21, ал. 1, т. 1.
(2) Превантивните информационни центрове подпомагат областните съвети по наркотичните вещества при изготвянето и предоставянето на информация във връзка с дейността им по чл. 21, ал. 1 до Националния съвет по наркотичните вещества.
(3) При изпълнение на националната политика превантивните информационни центрове се ръководят методически от Националния съвет по наркотичните вещества чрез Националния център по наркомании към Министерството на здравеопазването.
(4) При изпълнение на програмите по чл. 21, ал. 1, т. 1 за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества превантивните информационни центрове се ръководят и контролират от областните съвети по наркотичните вещества."
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 3. Общинските съвети по наркотичните вещества в общините, чиито административни центрове са административни центрове на области, продължават да осъществяват дейността си и се преименуват в областни съвети по наркотичните вещества.
§ 4. В срок 6 месеца от влизането в сила на правилника областните съвети по наркотичните вещества привеждат своята структура в съответствие с изискванията на правилника.


 

 


1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
чл. 1. С този правилник се урежда организацията и дейността на Общинския съвет по наркотичните вещества - Видин (ОбСНВ), наричан по нататък "Съвета".
чл. 2. Организацията и дейността на Съвета се определя с Правилника за организация и дейността на Националния съвет по наркотични вещества (чл.15, ал.1 от ЗКНВП).
чл. 3.  ОбСНВ - Видин:
(1) разработва, осигурява и координира изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотичните вещества в община Видин;  
(2) създава превантивно-информационен център, като звено на общинско равнище;
(3) предлага чрез кмета на община Видин проектa за бюджет за осигуряване на средства за провеждане на общинската политика в тази област.
чл. 4. При осъществяване на своите функции Съветът си сътрудничи и обменя информация с други институции и организации.
чл.  5. ОбСНВ се финансира със средства от държавния бюджет чрез общинския бюджет.
чл. .6. Изготвя предложения, за обсъждане в общинския съвет, които имат отношение към борбата със злоупотребата с наркотични вещества и наркотрафика.
чл. 7. В края на всяка година Съветът отчита дейността си пред Националния съвет по наркотичните вещества и пред Общинския съвет.
2. ИЗБОР И СТРУКТУРА НА СЪВЕТА
чл. 7. Съветът е колективен орган, определен с решение на общинския съвет.
чл. 8. ОбСНВ се състои от председател, секретар и членове.
чл. 9. ОбСНВ избира от своя състав Експертен съвет, като помощен орган за организация на своята дейност в състав: Председател - председателя на ОбСНВ и членове - секретаря на ОбСНВ и трима, избрани с решение на съвета негови членове.   
чл. 10. (1) Членове на ОбСНВ са представители на държавни и общински структури и неправителствени организации: областна администрация, общинска администрация, ОД МВР, съд, прокуратура, следствие, РЗИ, РЗОК, РИО, митническо бюро, психиатрично отделение в МБАЛ"Св.Петка", териториално статистическо бюро, Общински съвет,  дирекция „Социално подпомагане”, дирекция „Бюро по труда” ,  БЧК, Видинска света Митрополия.
(2) В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, в заседанията на Съвета могат да се включат и председатели на общинските комисии по наркотичните вещества по чл. 23 (1) от Правилника за дейността на Националния съвет по наркотичните вещества,  както и неправителствени и други организации.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА
чл. 11. ОбСНВ се представлява от неговия председател, който ръководи заседанията и цялостната работа на Съвета.
чл. 12. При отсъствие на председателя на Съвета неговите функции се изпълняват от определен от него заместник.
чл. 13. (1) Съветът е постоянно действащ орган, който провежда най-малко 4 редовни заседания в годината.
(2) Заседанията на Съвета се свикват от неговия председател.
(3) Съветът може да проведе извънредно заседание по инициатива на всеки от членовете му.
(4) Всяко заседание се провежда по дневен ред, изготвен от секретаря, който се изпраща на членовете на Съвета най-малко 3 дни преди заседанието.
чл. 14. (1) Заседанията на съвета се считат за редовни, ако присъстват не по-малко от половината от членовете му.    
(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание.
чл. 15. (1) Решенията на Съвета се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Съвета.
(2) По предложение на всеки от членовете му Съветът може да реши по конкретен въпрос да се проведе тайно гласуване.
чл. 16. За всяко заседание се води протокол, към който се прилагат и документите, които са били предмет на обсъждане от Съвета.
4. ПРЕВАНТИВНО ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
чл. 17. (1) Превантивно информационният център осъществява превантивни дейности и програми, както и събира, съхранява и анализира информацията на общинско равнище, която е необходима за изготвянето, осъществяването и координирането на програмите по чл.3, ал.1.
(2) Превантивно информационният център подпомага ОбСНВ при изготвянето и предоставянето на информация във връзка с дейността му по чл.3, ал.1 до Националния съвет по наркотичните вещества.
(3) При изпълнението на националната политика превантивно информационният център се ръководи методически от Националния съвет по наркотичните вещества чрез Националния център по наркомании към МЗ.
(4) При изпълнение на програмите по чл.3, ал.1 за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества превантивно информационния център се ръководи и контролира от Общинския съвет по наркотичните вещества
5. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§  1. Правилникът влиза в сила от деня на приемането му.
§ 2. Измененията и допълненията на Правилника се приемат от Общински съвет-Видин, въз основа на решения на Общинския съвет по наркотичните вещества.