Младежки съвет по наркотични вещества

ПРАВИЛНИК
за
организацията и дейността
на Младежки съвет по наркотични вещества
ВИДИН
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
чл. 1. С този правилник се урежда организацията и дейността на Младежкия съвет по наркотични вещества към Общински съвет по наркотичните вещества-Видин.
чл. 2. Организацията и дейността на Младежкия съвет е съобразена с Правилника за дейността на ОбСНВ.
чл. 3. Младежки съвет по наркотични вещества (МСНВ)-Видин:
(1) съдейства на ОбСНВ за прилагане на общинската програма за борба срещу употребата на наркотични вещества като предлага и участва в инициативи и дейности за разпространяване на образователно-информационни материали в училищата.
(2) участва в дейности по превенция в областта на зависимостите (алкохол, тютюнопушене, наркотици) сред съученици и приятели.
(3) популяризира дейността на МСНВ чрез: медийни изяви; участие в кампании; акции и инициативи.
(4) предлага  дейности и инициативи, които да бъдат включени в Плана за действие на ОбСНВ.
(5) в края на календарната година  изготвя отчет за дейността си и го предоставя за отразяване в годишния отчет на ОбСНВ.
чл. 4. При осъществяване на своите дейности Младежкият съвет  си сътрудничи и обменя информация с институции, отговорни за образованието, възпитанието и свободното време на младите хора; с младежки организации; със сдружението на майки на зависими деца.

ІІ. СТРУКТУРА НА СЪВЕТА
чл. 5. МСНВ се състои от председател, заместник-председатели и членове.
чл. 6. МСНВ провежда заседания за обсъждане организирането на инициативи, дейности, акции и кампании.
чл. 7. Членовете на МСНВ са представители на всички видински училища.

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА
чл. 8.  Всяко заседание се провежда по дневен ред, изготвен от председателя на МСНВ с помощта на ОбСНВ.
чл. 9. Съветът може да провежда извънредни заседания по инициатива на всеки от членовете му.

Правилникът влиза в сила от 07. 11. 2008 г. 

На 07.11.2008 година във Видин беше учреден Младежки съвет по наркотични вещества (МСНВ).
Членове на МСНВ са ученици-лидери-представители на всички видински училища, заявили лично    желанието си да се включат активно в борбата срещу въвличането на нови хора в употребата и злоупотребата с наркотици. В рамките на организацията младежите  имат възможност да общуват и да обменят информация помежду си и чрез различни инициативи да привлекат вниманието на на обществеността за съвместни действия за разрешаването на проблемите на тийнейджърите във Видин и най-вече проблема с разпространението и употребата на наркотици.
Мотото на Младежкия съвет по наркотични вещества е: «Ръка за ръка против наркотиците»
С дейнотта си Младежкият съвет по наркотични вещества утвърждава ролятя на младежките организации като посредници при реализиране Програмата и Плана за действие на Областния съвет по наркотични вещества-Видин.