За нас

От 03.10.1999 г. в България е в сила ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ (ЗКНВП). Съгласно чл. 15. (1) от Закона, през 2001 година във Видин е създаден Общински съвет по наркотичните вещества (ОбСНВ), а през 2003 година към ОбСНВ е създаден Превантивен информационен център (ПИЦ). Числеността на персонала, определен от министерството на здравеопазването за град Видин е 1 щатна бройка за председател на ОбСНВ, 1 щатна бройка за секретар на ОбСНВ, 2 щатни бройки за ПИЦ. 
Според Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, организацията и дейността на ОбСНВ и ПИЦ се определят с Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества. Правилникът определя Съвета като постоянно действащ, колективен орган, който се състои от председател, секретар и членове - представители на държавни и общински структури. Във Видин това са: областна администрация, общинска администрация, общински съвет, полиция, съд, прокуратура, следствие, РЗИ, РЗОК, РИО, митническо бюро, психиатрично отделение в МБАЛ "Св.Петка", териториално статистическо бюро, дирекция „Социално подпомагане”, дирекция „Бюро по труда”, БЧК, Видинска света Митрополия. Председателят, секретарят и членовете на общинския съвет по наркотичните вещества, съгласно Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества, се определят с решение на общинския съвет. Според Правилника, ОбСНВ предлага чрез кмета на съответната община проекта на бюджет за осигуряване на средства за провеждане на общинската политика в областта на наркоманиите.
Според ЗКНВП, ОбСНВ разработва, осигурява и координира изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества. ОбСНВ събира, съхранява, анализира и разпространява информация от институции, организации и от юридически лица с нестопанска цел, която е необходима за определянето, осъществяването и координирането на общинската политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите. Към настоящия момент ОбСНВ има разработени три Програми за превенция на наркотици, тютюнопушене и алкохол. ОбСНВ изработва планове за действие по основните направления за превенция и ограничаване употребата на наркотици, алкохол и тютюнопушенето към Програмите. Плановете привеждат целите в конкретни дейности, задачи и отговорности с точно определени срокове. При изпълнението на плановете, съобразно Националната стратегия за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в България, участват всички институции, представени в Съвета. Общинската политика по отношение на наркотиците е насочена към реализиране на първична и/или универсална превенция.
Превантивният информационен център осъществява на практика превантивните дейности и   програмите, събира, съхранява и анализира информацията, необходима за осъществяването, координирането и изготвянето на програмите. При изпълнение на националната политика ПИЦ се ръководи методически от Националния съвет по наркотичните вещества чрез Националния център по наркомании към Министерството на здравеопазването. При изпълнение на общинските програми превантивният информационен център се ръководи и контролира от Общинския съвет по наркотичните вещества.
  Съгласно чл. 15 а от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, дейността на ОбСНВ се контролира от Националния съвет по наркотичните вещества. Според чл. 15 а (2) в края на всяка година ОбСНВ отчита дейността си пред Националния съвет по наркотичните вещества.