План за действие 2009

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 ГОДИНА ПО ОСНОВНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА НАРКОТИЦИ КЪМ ПРОГРАМА 2007-2010 г. - ВИДИН

І. Информационно обезпечаване и мониторинг

1. Поддържане на информационна банка - набиране, селектиране и каталогизиране на информационни материали и помощни средства.
Срок: Постоянен

2. Събиране на информация и изготвяне на Годишен доклад-2009 по тенденциите на употреба на наркотици и свързаните с тях проблеми на регионално ниво, съгласно методиката Focal Point.
Срок: м. май 2009 г.

3. Поддържане на създадената база данни по проблеми от местно и национално ниво.
Срок: Постоянен

4. Издаване на  информационни (уведомителни) афиши по повод кампаниите.
Срок: Постоянен

5. Разработване, отпечатване и разпространение на информационен бюлетин.
Срок: 31.11.2009г.

6. Конкурс за плакат Антидрога по повод 26 юни – Световен ден за борба с наркоманиите.
Срок: 22.05.2009 г.

7. Изработване на годишния плакат Антидрога - спечелилия конкурса по повод 26 юни - Световен ден за борба с наркоманиите.
Срок: 26.06.2009г.

8. Публикации, кръгли маси и срещи с общественици.
Срок: Постоянен

9. Обучителни тренинги на членовете на МСНВ.
Срок: Постоянен

10. Училище за родители на ученици от начален етап по въпроса за психоактивните вещества.   
Срок: Постоянен

11. Провеждане на обучителен семинар на охранителите в училищата на гр. Видин.
Срок: м. март 2009 г.

12. Обучителен семинар с учители от начален етап на тема: „Как да кажем НЕ и да отстояваме своето мнение”.
Срок: м. април 2009 г.


ІІ. Превантивна работа

1. Провеждане на интерактивни дейности, ролеви  и симулативни игри, дискусии, презентациr, разпространение на  информационни материали в прицелните групи: ІV клас – тютюнопушене, агресия; V клас – психоактивни вещества; за останалите възрастови групи – по заявено желание от училището.
Срок: Постоянен

2. Провеждане на превантивни дейности, свързани с вредата от употребата на алкохол, тютюн и психоактивни вещества от екипи, включващи специалисти от институциите, представени в ОСНВ.
Срок: Постоянен

3. Разпространение на филми и презентации за различни прицелни групи.
Срок: Постоянен

4. Съдействие и подпомагане изпълнението на дейностите и инициативите, заложени в годишния план на МСНВ.
Срок: Постоянен

5. Преценка на нуждите от превенция сред учащите се чрез изледване нагласите им към употребата на психоактивни вещества и нивата на информираност.
Срок: Постоянен

6. Медийни изяви за превенция на употребата на алкохол, тютюн и наркотици.
Срок: Постоянен

7. Изграждане на мултидисциплинарни екипи в училищата от медицински  специалист, педагогически съветник и учител за работа с учениците по проблемите с наркотиците.
Срок: Постоянен

8. По повод световния ден против тютюнопушенето:
- издаване на брошури и стикери с акцент върху вредата от тютюнопушенето;
- конкурс за стихотворение, есе, разказ, импресия на тема /по избор/: „Мамо, благодаря ти, че не пушиш”, „Твърде умен съм, за да пуша”, „Модерен ли си, или пушиш?”.
Срок: 31.05.2009 г.

9. Концерт на млади таланти „Не на гибелното блаженство – тютюнопушене!”.
Срок: 29.05.2009 г.

10. Информиране и консултиране на зависими лица и техните близки за видовете рехабилитационни програми в България.
Срок: Постоянен

11. Иформационно и експертно подпомагане на превантивната работа на лидерски групи, сформирани от членове на МСНВ.
Срок: Постоянен

12. Актуализация на сайта на ОСНВ.
Срок: Постоянен.

13. Отбелязване на Световния ден за борба с наркотиците:
- издаване на стикери и флаери с акцент против наркотиците;
- спортни игри под надслов „Спортът – сигурната бариера пред наркотиците!”.
Срок: 26.06.2009г.

14. Провеждане на състезания по хек, скейтборд, графити под надслов „Нямам нужда от наркотици!”.
Срок: Постоянен

15. Продължаване на рубриката „Гласовете на младите” в радио „Фокус”.
Срок: Постоянен

16. Разпространяване на информационни материали на охранителите в училищата за разпознаване и предотвратяване на рисковото поведение сред учениците.
Срок: Постоянен

17. Разпространяване на информационни материали за родители за вредата от пасивното тютюнопушене сред родителите в детските градини.   
Срок: м. септември 2009 г.

18. Разработване, издаване и разпространение на превантивни материали сред всички институции,  заети с възпитанието, образованието и отговорни за свободното време на младите хора.
Срок: Постоянен

19. Издаване на тематични календарчета с координатите на ОСНВ и ПИЦ.
Срок: 31.12.2009 г.

ІІІ. Намаляване на вредите, свързани с употребата на наркотици

1. Провеждане на превантивни дейности, свързани с болести, предавани по кръвен и полов път.
Срок: Постоянен

2. Организационно и експертно подпомагане на здравно-образователни програми в училищата за запознаване на популацията с последствията от рисковото поведение, свързано с употреба и злоупотреба с наркотици.
Срок: Постянен

3. Иницииране изграждането на дневен център – защитена от наркотици среда – с цел постигане на автономен живот без наркотици и социална реинтеграция.   
Срок: Постоянен

ІV. Управление, координация, институционално укрепване и    сътрудничество

1. Участие в осъществяването на дейности,  произтичащи от изпълнението на Националната стратегия и Плана за действие на местно ниво.
Срок: Постоянен

2. Изнесено обучение на членовете на МСНВ, финансирано със средства от Националната програма за изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия за борба срещу наркотиците в република България.
Срок: м. октомври 2009 г.

3. Целенасочени дейности за осъществяване на активно членство на Община Видин в Организация „Европейски градове против наркотици” (ECAD).
Срок: Постоянен

4. Провеждане на заседания на ОСНВ според ЗКНВП.   
Срок: Постоянен

5 Разработване и предоставяне за обсъждане на проект за План за действие- 2010 към Програмата на ОСНВ.
Срок: м. декември 2009 г.

6. Ежемесечни работни срещи с педагогическите съветници от всички видински училища.
Срок: Постоянен

7. Експертна и информационна подкрепа и подпомагане на проекти по превенция на наркомании, осъществявани от НПО и др. институции.
Срок: Постоянен

8. Срещи с граждани по проблеми, свързани с психоактивни вещества.
Срок: Постоянен

9. Информационна и експертна подкрепа на членовете на „Сдружението на родители на зависими лица”.
Срок: Постоянен

V. Контрол и оценка на ефективността

1. Контрол и оценка на резултатите и ефективността от превантивни, здравни и социални дейности, финансирани  бюджетно, или чрез национални програми.   
Срок: 21.12.2009 г.

2. Планиране и въвеждане на инструменти за оценка.   
Срок: 28.12.2009 г.