Обява търг с тайно наддаване за отдаване под наем

О Б Я В А

Директорът на «СИМФОНИЕТА ВИДИН» обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, с идентификатор №10871.502.186.1.9 представляваща клуб -кафе, разположен в административната сграда с идентификатор №10971.502.186.1  попадаща в ПИ  10971.502.186 , в гр. Видин, пл. „Бдинци” №1,  при следните условия:

Кафето се състои от: вход и стълбище, санитарни възли за посетители и персонала, както и за общо ползване от служителите на „Симфониета Видин“, търговска зала, кухненски, обслужващи и складови помещения, с  обща полезна площ около 110 кв.м., съгласно §2, т.1 от Допълнителните разпоредби на ППЗДС.
Начална месечна тръжна цена: 680 лева;
Срок на договора за наем: 3 години;
Размер на депозита за участие в търга - 68 (шестдесет и осем) лева;

Стъпката на наддаване е 5% от началната месечна наемна цена;

Документация за участие се продава до 17,00 часа на 22.10.2018 година срещу 30 /тридесет/ лева , респ. при повторен търг /резервна дата/ до 17,00 часа на 05.11.2018 година.
Търгът ще се проведе на 25.10.2018 година от 13.00 часа в административната сграда на „Симфониета Видин“ в гр. Видин, ул. “Градинска ” № 4; Повторен търг ще се проведе на 08.11.2018 година от 13,00 часа;

Оглед:  до 17:30 часа на 24.10.2018 година, включително,  респ. до 17,30 часа на 07.11.2018 година включително;

Документи за участие се подават до 10,00 часа на 25.10.2018 година в административната сграда на „Симфониета –Видин“, гр.Видин,ул.“Градинска„ № 4, респективно до 10,00 часа на 08.11.2018 година.
Заповедта с условията на търга е публикувана на Интернет-страницата на „Симфониета Видин“.

За справки:094/601 907

Заповед търг

З А П О В Е Д
№РД 04-37.14.09.2018 година, гр.Видин

         На основание чл.16, ал.2  във връзка с чл.19,ал.1 от ЗДС  И чл.13,ал.2,и чл.5 и чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

Н А Р Е Ж Д А М:

  Да се организира и проведе повторин публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  помещение  с площ 110 кв. м част от недвижим имот – публична държавна собственост, с идентификатор №10871.502.186.1.9 представляваща клуб -кафе, разположен в административната сграда с идентификатор №10971.502.186.1,  попадаща в ПИ  10971.502.186  , в гр. Видин, пл. „Бдинци” №1.  .

О П Р Е Д Е Л Я М :

           Депозит за участие в размер на 10% от първоначалната тръжна цена и документи за участие да се приемат до 10.00 часа на 25.10.2018  година от счетоводството в СИМФОНИЕТАТА .Депозитът за участие внесен от наемателят се задържа до прекратяване на договора, като гаранция за заплащане на наема и консумативите.

         Документи за участие да се продават срещу 30 лева до 17.00 часа на 22.10.2018 година от счетоводството в Симфониетата.

         Договорът за наем да бъде за 3 години, като подлежи на вписване в имотния регистър и разходите са за сметка на наемателя.

            Търгът да се проведе на 25.10.2018 година от 13.00 часа.                     

Спечелилият участник заплаща при сключване на договора  едномесечната наемна цена авансово. Втора резервна дата 08.11.2018 година от 13.00 часа.Документи за участие за резервната дата се приамт до 10,00 часа на 08.11.2018г , Докуметнация се закупува до 17,00 часа на 05.11.2018 година. Оглед се извършва до 17,00 часа на 07.11.2018 година .

Срокът на наемното правоотношение е 3 години.

Предназначението на помещението е кафе.

Началната тръжна цена е 680 месечно.

Консумативните разноски и основните и текущи ремонти са за сметка на наемателя.

Други условия: Санитарните помещения се ползват от служители , работници и посетители на обекта и симфониетата.                           

  У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

Тръжна документация  състояща се от проект за договор, копие от настоящата заповед без имената на членовете на комисията, указания  към кандидатите , заявление , оферта .

                                 

 ОПРЕДЕЛЯМ

            Следните допълнителни изисквания към офертите на участниците  в търга

1.Заявление за участие в публичния търг с тайно наддаване (има готова бланка в тръжната документация, попълва се от участника).

2.Оферта (участника вписва предложената от него цена).

3.Оригинален платежен документ за закупена тръжна документация.

4.Бордеро за внесен депозит от касата на Симфониетата.(оригинал).

5.Личен паспорт (лична карта) - представя се пред комисията (не се прилага към другите документи).

6.Нотариално заверено пълномощно, ако кандидата се представлява от пълномощник в конкурса.(оригинал).

7.Документ за съдебна регистрация на кандидата.(нотариално заверен или оригинал).

8.Удостоверение за  образувани производства по несъстоятелност или подадена молба за образуване на производство по несъстоятелност на търговеца.(оригинал).

9.Удостоверение по чл.87,ал.6 от ДОПК от Териториалната Дирекция  на Националната агенция по приходите за липса или наличие на задължения, което е издадено не по- рано  от един месец преди датата на търга.(оригинал).

10.Удостоверение за липса на задължения по чл.87,ал.6 от ДОПК  от общината по седалище и адрес на управление   от местни данъци и такси и от наеми /или други вземания/ което е издадено не по - рано  от един месец преди датата на търга.(оригинал)

11.Съгласие за участие в търга ( пише се собственоръчно, като се посочва, че при отказ от участие или не сключване на договор, внесеният депозит остава в полза на  Симфониетата).

12.По преценка на кандидата, към документацията могат да се прилагат и други документи, доказващи платежоспособността на кандидата, не прилагането на тези документи не е основание за изключването на участника от търга.

Горепосочените документи,при подаване им трябва да са сложени в непрозрачен плик, а офертата , поставена в отделен запечатан плик , поставен в плика с документите.

Обявата да се публикува в един централен и един местен  вестникМОТИВИ:  Отдаването под наем на част от имота – публична държавна собственост ще позволи по-доброто му стопанисване и управление в изпълнение на разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ЗДС във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС. По отношение на гореописания имот няма постъпили други искания от ведомства по реда на чл. 15 от ЗДС.

 

         Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието  на  счетоводството за изпълнение и сведение.

 

ДИРЕКТОР НА  „СИМФОНИЕТА - ВИДИН“                                                               

МИРОСЛАВ КРЪСТЕВ

 

 

 

 

 

ОБЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВА

Директорът на «СИМФОНИЕТА ВИДИН» обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, с идентификатор №10871.502.186.1.9 представляваща клуб -кафе, разположен в административната сграда с идентификатор №10971.502.186.1  попадаща в ПИ  10971.502.186 , в гр. Видин, пл. „Бдинци” №1,  при следните условия:

Кафето се състои от: вход и стълбище, санитарни възли за посетители и персонала, както и за общо ползване от служителите на „Симфониета Видин“, търговска зала, кухненски, обслужващи и складови помещения, с  обща полезна площ около 110 кв.м., съгласно §2, т.1 от Допълнителните разпоредби на ППЗДС.
Начална месечна тръжна цена: 680 лева;
Срок на договора за наем: 3 години;
Размер на депозита за участие в търга - 68 (шестдесет и осем) лева;

Стъпката на наддаване е 5% от началната месечна наемна цена;
Документация за участие се продава до 17,00 часа на 03.08.2018 година срещу 30 /тридесет/ лева
Оглед:  до 17:30 часа на 03.08.2018 година, включително;

Търгът ще се проведе на 06.08.2016 година от 13.30 часа в административната сграда на „Симфониета Видин“ в гр. Видин, ул. “Градинска ” № 4; Повторен търг ще се проведе на 20.08.2018 година от 13,30 часа;
Документи за участие се подават до 10,00 часа на 06.08.2018 година в админстративната сграда на „Симфониета –Видин“ , гр.Видин,ул.“Градинска„ № 4, респективно до 10,00 часа на 20.08.2018 година.
Заповедта с условията на търга е публикувана на Интернет-страницата на „Симфониета Видин“.

За справки:094/601 907

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СИМФОНИЕТА- ВИДИН
       Ул.” Градинска №4”                                       Мирослав Кръстев
       3700 Видин                                                       Директор
       България                                                           тел./факс ++359 94 601908
                                                                                  E-mail :

 З А П О В Е Д
№  РД 04-17/ 18.06.2018 година, гр.Видин

На основание чл.16, ал.2  във връзка с чл.19,ал.1 от ЗДС  И чл.13,ал.2,и чл.5 и чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

Н А Р Е Ж Д А М:

  Да се организира и проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  помещение  с площ 110 кв. м част от недвижим имот – публична държавна собственост, с идентификатор №10871.502.186.1.9 представляваща клуб -кафе, разположен в административната сграда с идентификатор №10971.502.186.1,  попадаща в ПИ  10971.502.186  , в гр. Видин, пл. „Бдинци” №1.  .

     О П Р Е Д Е Л Я М :

           Депозит за участие в размер на 10% от първоначалната тръжна цена и документи за участие да се приемат до 10.00 часа на 06.08.2018  година от счетоводството в СИМФОНИЕТАТА .Депозитът за участие внесен от наемателят се задържа до прекратяване на договора, като гаранция за заплащане на наема и консумативите.
         Документи за участие да се продават срещу 30 лева до 17.00 часа на 03.08.2018 година от счетоводството в Симфониетата.
         Договорът за наем да бъде за 3 години, като подлежи на вписване в имотния регистър и разходите са за сметка на наемателя.
Търгът да се проведе на 06.08.2018 година от 13.00 часа.                     
Спечелилият участник заплаща при сключване на договора  едномесечната наемна цена авансово. Втора резервна дата 20.08.2018 година от 13.00 часа.
Срокът на наемното правоотношение е 3 години.
Предназначението на помещението е кафе.
Началната тръжна цена е 680 месечно.
Консумативните разноски и основните и текущи ремонти са за сметка на наемателя.
Други условия: Санитарните помещения се ползват от служители , работници и посетители на обекта и симфониетата.  
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
Тръжна документация  състояща се от проект за договор, копие от настоящата заповед без имената на членовете на комисията, указания  към кандидатите , заявление , оферта .
  
ОПРЕДЕЛЯМ
Следните допълнителни изисквания към офертите на участниците  в търга
1.Заявление за участие в публичния търг с тайно наддаване (има готова бланка в тръжната документация, попълва се от участника).
2.Оферта (участника вписва предложената от него цена).
3.Оригинален платежен документ за закупена тръжна документация.
4.Бордеро за внесен депозит от касата на Симфониетата.(оригинал).
5.Личен паспорт (лична карта) - представя се пред комисията (не се прилага към другите документи).
6.Нотариално заверено пълномощно, ако кандидата се представлява от пълномощник в конкурса.(оригинал).
7.Документ за съдебна регистрация на кандидата.(нотариално заверен или оригинал).
8.Удостоверение за  образувани производства по несъстоятелност или подадена молба за образуване на производство по несъстоятелност на търговеца.(оригинал).
9.Удостоверение по чл.87,ал.6 от ДОПК от Териториалната Дирекция  на Националната агенция по приходите за липса или наличие на задължения, което е издадено не по- рано  от един месец преди датата на търга.(оригинал).
10.Удостоверение за липса на задължения по чл.87,ал.6 от ДОПК  от общината по седалище и адрес на управление   от местни данъци и такси и от наеми /или други вземания/ което е издадено не по - рано  от един месец преди датата на търга.(оригинал)
11.Съгласие за участие в търга ( пише се собственоръчно, като се посочва, че при отказ от участие или не сключване на договор, внесеният депозит остава в полза на  Симфониетата).

12.По преценка на кандидата, към документацията могат да се прилагат и други документи, доказващи платежоспособността на кандидата, не прилагането на тези документи не е основание за изключването на участника от търга.
Горепосочените документи,при подаване им трябва да са сложени в непрозрачен плик, а офертата , поставена в отделен запечатан плик , поставен в плика с документите.

  
Обявата да се публикува в един централен и един местен  вестник
МОТИВИ:  Отдаването под наем на част от имота – публична държавна собственост ще позволи по-доброто му стопанисване и управление в изпълнение на разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ЗДС във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС. По отношение на гореописания имот няма постъпили други искания от ведомства по реда на чл. 15 от ЗДС.

          Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието  на  счетоводството за изпълнение и сведение.
                             

 ДИРЕКТОР НА  „СИМФОНИЕТА - ВИДИН“
                                             
МИРОСЛАВ КРЪСТЕВ

Предстоящ концерт

 

 

Обява Търг

СИМФОНИЕТА – ВИДИН
Видин, ул. „  Градинска „ № 4, тел./факс 094 601 908

с явно наддаване за отдаване  под наем на
обект – Кафе- сладкарница,
находяща се  в централната част в сградата
на пл. Бдинци- Видин с полезна площ  110 кв. м. в едно с
прилежащите към нея складови помещения и санитарен
възел при следните условия:
1. Начална тръжна цена -   680 лв. на месец
2. Предназначение -  за „Клуб на дейците на културата“
3. Търгът ще се проведе на 14.01.2016 г. от 14.00 часа
в счетоводството на института на ул.  Градинска 4, Видин
4. Размерът на депозита:10% от началната  тръжна цена
5. Стъпка на наддаването:5% от началната тръжна цена
6. Закупуване на тръжната документация -  в деловодството
на института , цена 30 лв.
7. Краен срок за приемане на заявления за участие: 13.01.2016 г.- 16.00 часа в деловодството на института
8. Оглед на обекта : -всеки работен ден от 10.00-16.00 ч.

Новини